Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

Divider_black_up

I.

Predmet úpravy

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Objednávateľa (ďalej aj ako „kupujúci“ alebo „zákazník“) a Predávajúceho, www.myslomagovia.sk, PhDr. Viktória Moser, so sídlom Sládkovičova 19, 083 01 Sabinov, DIČ: 1085779882, (ďalej len ako „predávajúci“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom web stránky www.myslomagovia.sk a cez e‐shop umiestnený na internetovej stránke (ďalej aj ako „VOP“). Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok PhDr. Viktórie Moser dodať Objednávateľovi objednaný tovar podľa druhu a množstva, do určeného miesta a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

II.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej PhDr. Viktória Moser dodá Objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len ako „kúpna zmluva“, alebo aj „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Objednávateľa adresovaná Predávajúcemu prostredníctvom internetovej web stránky www.myslomagovia.sk.

2. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.myslomagovia.sk a jeho odoslaním. Výnimočne možno objednávku zaslať aj na e-mail: objednavky@myslomagovia.sk, kde Objednávateľ uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, adresu, meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Objednávateľ môže objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte. Podmienkou pre platnosť objednávky je v každom prípade vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

3. Po zaslaní objednávky je Objednávateľovi automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e‐mail, ktorý objednávateľ uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia Predávajúci potvrdzuje, že objednávku prijíma.

4. Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že:

a) sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

b) bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,

c) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) a s týmito VOP pre potreby dokončenia obchodu zo strany Predávajúceho.

d) v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý Predávajúcemu kedykoľvek po predchádzajúcom vyžiadaní preukázať.

e) všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

f) bol poučený a súhlasí, že pri uzatvorení kúpnej zmluvy na digitálny obsah poskytnutý elektronicky (nie na pevnom nosiči) nie je možné odstúpiť od zmluvy 

III.

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. PhDr. Viktória Moser sa Objednávateľovi zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. V prípade, pokiaľ nebude možné tovar dodať za určených podmienok stanovených v objednávke, je Predávajúci povinný o tomto informovať Objednávateľa a to ihneď, ako to bude možné.

3. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad kontaktovať Predávajúceho, ako aj zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade poškodenia tovaru alebo zásielky pri doručovaní prepravnou spoločnosťou, je potrebné spísať škodový zápis s prepravcom.

IV.

Kúpna cena za tovar

1. Pre Objednávateľov platia ceny uvedené ako „Magická cena“. Pri všetkých tituloch je uvedená aj „Odporúčaná cena“ – je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú zvyčajne daný titul predávajú ostatné obchody.

2. Tieto ceny priebežne Predávajúci aktualizuje. Pre objednávateľa vždy platí „Magická cena“ aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti.

3. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená pri jednotlivých položkách samostatne, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (zvyčajne 10 % pri knihách, 20 % pri ostatných produktoch).

4. Kúpna cena tovaru je platná v čase odoslania objednávky.

5. Konečná kúpna cena nezahŕňa náklady za prepravu tovaru prípadne poštovné do miesta určeného Objednávateľom. Náklady za dopravu budú kupujúcemu účtované zvlášť a to podľa spôsobu prepravy tovaru na miesto určenia Objednávateľom. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

7. Ceny uvedené na webovej stránke www.myslomagovia.sk sú platné iba pre objednávky realizované cez internetový obchod. Vyhradzujem si právo na individuálne cenové ponuky a dodacie podmienky na objednávky realizované inou formou ako objednávkou cez stránku www.myslomagovia.sk.

V.

Spôsob platby

1. Spôsob platby je možný formou úhrady vopred bankový prevodom. Platba aj ceny sú uvádzané v eurách (€). Faktúra je objednávateľovi zaslaná e-mailom.

2. Ak si zákazník objednávku vopred neuhradí sme oprávnený objednávku zrušiť bez upozornenia.

VI.

Dodacie podmienky

1. Dodacie podmienky sú uvedené pri titule osobitne a uvádzajú, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný titul Predávajúci po uhradení objednávky odosiela. V prípade, že tovar Objednávateľ potrebuje do určitej doby, uvedie v objednávke do poznámky aj konkrétny dátum očakávaného dodania. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebude Predávajúci schopný dodržať, Objednávateľa informuje telefonicky prípadne e-mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby.

2. Predávajúci objednávky vybavuje priebežne. Po vybavení objednávky je vždy zákazník informovaný, že tovar na základe jeho objednávky bol zaslaný. V prípade vypredania objednaného titulu si Predávajúci vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O zrušení objednávky Predávajúci vždy informuje Objednávateľa telefonicky alebo e-mailom.

3. Miestom dodanie je adresa na území Slovenskej alebo Českej republiky, ktorú Objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

VII.

Spôsob doručenia

1. Objednaný tovar je zasielaný cez Packeta alebo Slovenskou poštou.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Cenník poštovného.

3. V cene poštovného sú zahrnuté všetky ostatné poplatky vrátane balného a zásielky sú doručované výhradne na území Slovenskej a Českej republiky.

VIII.

Osobný odber

1. Po objednaní tovaru cez internetovú stránku www.myslomagovia.sk je možné si tovar vyzdvihnúť aj osobne na výdajnom mieste Sládkovičova 19, 083 01 Sabinov. Objednaný tovar je možné zaplatiť v hotovosti alebo vopred bankovým prevodom.

IX.

Zodpovednosť za vady

1. Podrobnosti o právach Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady zo strany Predávajúceho a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasť týchto VOP.

X.

Záručná doba

1. Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

2. Predávajúci ručí a zodpovedá zákazníkovi za:

a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom;

b) dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;

c) dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke;

d) odoslane daňového dokladu e-mailom, ak si zákazník neprial inak.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (Packeta alebo pošta);

b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;

c) za knižný obsah.

XI.

Zrušenie a odvolanie objednávky

Odstúpenie od zmluvy

1. Dokiaľ nebola objednávka Objednávateľovi expedovaná, môže Objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, Predávajúci vráti Objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodne s predávajúcim inak.

2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to napríklad vyplnením a zaslaním formulára Odstúpenie od zmluvy na adresu: Sládkovičova 19, 083 01 Sabinova. Formulár na stiahnutie tu.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

3. V prípade ak Objednávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu na digitálny obsah, distribuovaný elektronicky (nie na pevnom nosiči), nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy v súlade s predchádzajúcim bodom, je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť Predávajúcemu tovar, ktorý nesmie niesť znaky používania, t.j. takého zaobchádzania s tovarom, ktoré by bolo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar je možné zaslať poštou (doporučene) na adresu Sládkovičova 19, 083 01 Sabinov. Tovar neposielajte dobierkou. Do zásielky priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorá Vám bola doručená e-mailom, prípadne kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne na uvedenej adrese výdajného miesta. Náklady na odoslanie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ.

XII.

Reklamačný poriadok

1. Reklamácie prijíma a vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky, písomne alebo osobne na výdajnom mieste Sládkovičova 19, 083 01 Sabinov v pracovných dňoch od 17:00 do 18:00 hod.

2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie Objednávateľovi.

3. O oprávnenosti reklamácie Predávajúci rozhodne najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O výsledku Predávajúci informuje prostredníctvom e‐mailu, pokiaľ sa nedohodne s Objednávateľom inak.

4. Oprávnená reklamácia, vrátane odstránenia prípadnej chyby či vykonania opravy, bude vybavená na náklady Predávajúceho a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom (reklamačný protokol).

5. V prípade, že si Objednávateľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, Predávajúci ju môže vybaviť zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Náklady spojené s odborným posúdením znáša Predávajúci v plnom rozsahu.

  1. Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

7. Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na jeho predchádzajúcu žiadosť o nápravu vybavenia reklamácie odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 €, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. môže od Objednávateľa za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 € s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na online platforme, ktorá bola zriadená Európskou komisiou a je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Orgánom alternatívneho riešenia sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z.

XIII.

Záverečné ustanovania

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 16.6.2022

2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.myslomagovia.sk.

3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

XIV.

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Viac informácií nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

XV.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Odbor výkonu dozoru
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov
tel. č.: +421 51/772 15 97
e-mail: pr@soi.sk

VOP vydané a prijaté dňa: 16.6.2022

PhDr. Viktória Moser