Ochrana osobných údajov

Divider_black_up

1. Úvod

1.1 Zaviazala som sa chrániť súkromie návštevníkov mojej stránky a používateľov mojich služieb.

1.2 Tieto pravidlá platia všade tam, keď som správcom osobných údajov návštevníkov mojej webovej stránky a používateľov mojich služieb, inými slovami, kde určujem účel a význam spracovania týchto osobných údajov.

1.3 Pri prvej návšteve mojej webovej stránky vás žiadam o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

1.4 V týchto zásadách “ja”, “mne” a “môj” sa označuje Viktória Moser. Pre viac informácii o mne, si pozrite Sekciu 12.

2. Ako používam osobné dáta

2.1 V tejto časti 2 som stanovila:

(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávam;

(b) zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré som neobdržala priamo od Vás;

(c) účel, na ktorý osobné údaje spracovávam;

(d) právne základy ich spracovania.

2.2 Môžem spracovávať údaje o používaní mojej webovej stránky a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránky a navigačné cesty stránky, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania mojej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a moje oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie mojej webovej stránky a služieb.

2.3 Môžem spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na mojej webovej stránke alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní mojich služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania mojej webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.4 Môžem spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ ide o údaje ohľadne tovaru a/alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.5 Môžem spracovávať informácie, ktoré mi poskytnete za účelom odberu mojich e-mailových ponúk a/alebo newslettru (oznamovacie údaje). Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení a/alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.6 Môžem spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej mi posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a meta údaje spojené s komunikáciou. Moja webová stránka vygeneruje metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktného formulára webovej stránky. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú moje oprávnené záujmy, a to riadna správa mojej webovej stránky a podnikania a komunikácia s používateľmi a/alebo plnenie zmluvy medzi vami a mnou a/alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

2.7 Môžem spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie mojich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

2.8 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžem spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 2, môžem spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podlieham alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

3. Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám

Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3, môžem zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou som vystavená, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžem zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

3.1. Vaše osobné údaje nezverejňujem, nesprístupňujem, neposkytujem žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

(a) Osobné údaje zverejňujem alebo sprístupňujem, pokiaľ to od mňa požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujem v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujem s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s. – Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

(b) Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí moji dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre mňa, na základe mojich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

MailChimp / The Rocket Science Group LLC (newsletter) – 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

ACTIVE 24, s.r.o. (hosting) – Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8

4. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom mojej webovej stránky alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžem zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

5. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

5.1 Táto časť 5 stanovuje moje zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie mojich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.

5.2 Osobné údaje, ktoré spracovávam na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

5.3 Osobné údaje budem uchovávať nasledovne:

(a) údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.

5.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžem ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou som vystavená, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

6. Zmeny

6.1 Tieto pravidlá môžem z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na mojej webovej stránke.

6.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.

6.3 O zmenách týchto pravidiel vás môžem informovať e-mailom.

7. Vaše práva

7.1 V tejto časti 7 som zhrnula práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do mojich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

7.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo vymazanie;

(d) právo na obmedzenie spracovania;

(e) právo namietať proti spracovaniu;

(f) právo na prenos údajov;

(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu;

(h) právo odobrať súhlas.

7.3 Máte právo potvrdiť, či môžem spracovať vaše osobné údaje a kde k nim pristupujem spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytnem vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom.

7.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak ste nám poskytli nepresné alebo chybné údaje.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.6 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžem naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budem ich však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

7.7 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujem na základe mojej alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžem preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestanem spracovávať osobné informácie.

7.8 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestanem spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.

7.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

7.10 Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:

(a) súhlas; alebo

(b) ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,

(c) ak takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

7.11 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

7.12 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

7.13 Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

8. O cookies

8.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

8.2 Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

8.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

9. Cookies, ktoré používam

9.1 Cookies používam na nasledujúce účely:

(a) overovanie – súbory cookies používam na vašu identifikáciu pri návšteve mojej webovej stránky a počas navigácie na mojej webovej stránke;

(b) analýza – používam súbory cookies, ktoré mi pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť mojej webovej stránky a služieb; a

(c) súhlas cookies – súbory cookies používam na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadaní webovej stránky

10. Cookies používané mojimi poskytovateľmi služieb

10.1 Moji poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve mojej webovej stránky.

10.2 Na analýzu používania mojej webovej stránky používam službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webovej stránky prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa mojej webovej stránky sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní mojej webovej stránky. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

10.3 Používam Facebook Pixel na analýzu použitia mojej webovej stránky. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa moje reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese.

11. Správa súborov cookies

11.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

11.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

11.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie mojej webovej stránky.

12. Podrobnosti o mne

12.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje: Viktória Moser

12.2 Na Slovensku sídlim na adrese: Sládkovičova 19, 083 01 Sabinov.

12.3 Mojím miestom podnikania je: Sládkovičova 19, 083 01 Sabinov.

12.4 Môžete ma kontaktovať:

(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;

(b) vyplnením kontaktného formulára na mojej webovej stránke;

(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na mojej webovej stránke; alebo

(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na mojej webovej stránke.

13. Úradník pre ochranu údajov

13.1 Kontaktné údaje správcu údajov: Viktória Moser, info@myslomagovia.sk, +421 907 570 142